Zmieniony wykaz dokumentów jakie inwestor jest zobowiązany przedstawić w trakcie kontroli obiektu budowlanego przeprowadzanych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni

Dotyczy trybu postępowania przy zajmowaniu stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane w związku z art. 15 ZZS ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. POZ. 374 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 57 ust. 3 ustawy prawo budowlane inwestor jest zobowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego m.in. oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 prawa budowlanego, w tym właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Mając na uwadze składane zawiadomienia przez inwestorów na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 56 ust. 2 ww. dotyczący tzw. milczącej zgody, zgodnie z którym niezajęcie stanowiska przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag, a także z uwagi na obowiązujący – ze względu na stan epidemii, art. 15 zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z p. zm.), zgodnie z którym bieg terminu na milczące załatwienie sprawy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID – 19, w celu umożliwienia inwestorowi złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, w miarę możliwości, biorąc pod uwagę przypadek konkretnej sprawy, w powyższym zakresie wydawał będzie stanowisko lub zaświadczenie w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Drukuj