Informacja dla importerów nasion sezamu z Indii

W dniu  23.10.2020 r  zostało opublikowane unijne rozporządzenie  wykonawcze Komisji (UE) 2020/1540 z dnia 22 października 2020 r. w odniesieniu do nasion sezamu pochodzących z Indii, które wprowadza obowiązek kontroli bezpośrednich wszystkich przesyłek sezamu z Indii obejmujących pobieranie próbek w kierunku pozostałości pestycydów oraz tlenku etylenu z częstotliwością 50% przesyłek.

Badanie sezamu z Indii w kierunku Salmonelli pozostaje bez zmian.

W/w Rozporządzenie wchodzi w życie 3 dnia od publikacji.

Specjalne warunki kontroli granicznej są wynikiem zgłoszenia w ostatnim czasie do systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) informacji o wysokich poziomach tlenku etylenu wykrywanych w sezamie pochodzącym z Indii. Tlenek etylenu jest substancją zabronioną do stosowania w żywności w Unii Europejskiej. Jest to substancja o potencjalnym działaniu rakotwórczym.

Nasiona sezamu mogą być wprowadzane do obrotu w UE tylko wtedy, gdy poziom tlenku etylenu jest zgodny z najwyższym dopuszczalnym poziomem = 0,05 mg/kg określonym w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005. Poziom ten ze względu na bezpieczeństwo konsumentów jest ustalony na granicy oznaczalności.

Każdej przesyłce sezamu musi towarzyszyć świadectwo zdrowia i wyniki badań w ww. zakresie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1540&from=EN

Drukuj